Gebruikersvoorwaarden website en ‘Mijn The Roots’
Welkom op deze website van The Roots. Deze website wordt u aangeboden door The Roots – powered by Werkwijzer (“The Roots”) kantoor houdende aan de Kerkenbos 10-21 6546 BB Nijmegen.

Welke regels gelden voor het gebruik van de website(s) van de The Roots ?
Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. The Roots behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan The Roots er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan The Roots instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. The Roots sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van The Roots.

The Roots is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt The Roots zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. The Roots is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

The Roots gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die The Roots, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt The Roots zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens The Roots of derden.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden Mijn The Roots), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Mijn The Roots is het besloten gedeelte van de website van The Roots en beschikbaar via de website van The Roots indien je een persoonlijk account hebt aangemaakt. Met dit account op Mijn The Roots kan je – onder meer – op vacatures reageren en je gegevens inzien en beheren.

Ga je via The Roots aan de slag bij één van onze opdrachtgevers kan je afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt via Mijn The Roots ook digitaal je uren verantwoorden, je rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor The Roots geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht The Roots niet om jou werk aan te bieden.

Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal – contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor – en kan je benaderd worden door – The Roots.

Toepasselijkheid
Artikel 1.
Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website en op alle informatie, reviews, reacties, berichten, meldingen, vragen, aanbevelingen en/of diensten die via deze website aangeboden worden. Hieronder vallen in ieder geval de volgende websites en/of webpagina’s:
Algemene website https://www.theroots.network/
Persoonlijk account na inlog (Mijn The Roots) op https://www.theroots.network/

Artikel 2.
Door de website te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door The Roots worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze website.

Aanmelding en registratie
Artikel 3.
Bij aanmelding/registratie bij The Roots ontvang je een e-mail met instructies hoe je het persoonlijke account kan activeren. Je moet je inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4.
Voor onze websites geldt dat je kan solliciteren danwel een bijdrage leveren zonder dat je daarvoor hoeft in te loggen / te registreren.

Artikel 5.
Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren: Telefonisch:
Service & Advies, telefoon 024-322 66 00

Maandag tot en met vrijdag 9.00 uur – 17.30 uur
E-mail: info [at] The Rootsbv [punt] nl

Wij zullen dan samen met jou je account z.s.m. opnieuw instellen.
Profiel in Mijn The Roots
Artikel 6.1
Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Je kunt altijd verzoeken om tussenkomst van een medewerker van The Roots. Heb je vragen dan kun je contact met ons opnemen.

Artikel 6.2
Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in Mijn The Roots. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door The Roots. Je gegevens op Mijn The Roots worden verwijderd.

Als je je account verwijdert zul je in de toekomst als je wilt solliciteren bij The Roots een nieuw profiel moeten aanmaken.

Let op, als je een jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij je gegevens verwijderen.

Indien je hebt gewerkt voor The Roots gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Mijn The Roots zichtbaar. Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn onder voorwaarden ten behoeve van bijv. claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor The Roots.

Indien je niet wil dat jouw account na één jaar wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door: jouw profiel bij te werken, je beschikbaarheid aan te geven of door gericht te solliciteren op een vacature. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor The Roots overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Artikel 6.3
The Roots behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website of de wet. Daarnaast is The Roots gerechtigd je account te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn The Roots, uit dienst bent bij The Roots en/of niet meer bij The Roots staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

Gedragsregels
Artikel 7.
Je mag de website(s) alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De website(s) staan tevens open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van rechtstreeks tot die ondernemingen gerichte bijdragen. Een bijdrage van een deelnemer geeft uitsluitend de mening van deze deelnemer weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van The Roots.

Artikel 8.
The Roots beheert de websites. Wij kunnen bijdragen van deelnemers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren, al naar gelang de inhoud van de bijdrage:

Voorafgaand aan plaatsing
Steekproefsgewijze na plaatsing
Achteraf op basis van eventuele meldingen/klachten
Artikel 9.
Je mag op de website(s) geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

discriminerende of beledigende commentaren;
onwelvoeglijk taalgebruik;
het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
gedrag dat de ongestoorde beleving van Mijn The Roots door anderen hindert;
het zich voordoen als een andere persoon;
het plaatsen van commerciële boodschappen;
onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.
Artikel 10.
Je mag geen teksten op de website(s) plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken. Je mag wel de bron zelf noemen, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website. Ook mag je een beknopt citaat uit jouw bron plaatsen.

Artikel 11.
The Roots behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van de website(s).

Aansprakelijkheid
Artikel 12.
Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op de website(s) en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw inloggegevens.

Artikel 13.
Door gebruik van de websites aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van de The Roots, als The Roots schade lijdt doordat jij je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 14.
The Roots is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de website(s) te gebruiken en/of te lezen. Meld storingen in Mijn The Roots direct aan The Roots via telefoonnummer: 024-322 66 00.

Klachten
Artikel 15.
Klachten kun je elektronisch kenbaar maken via de aanklikbare individuele bezwaarknop of via het reactieformulier op onze website. Vergeet niet je contactgegevens te vermelden. Is er geen bezwaarknop beschikbaar, dan kun je contact opnemen op de manier die in artikel 5 is aangegeven.

Artikel 16.
The Roots neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord. Als je het oneens bent met de afhandeling van je klacht, dan kun je jouw bezwaar binnen 30 dagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie van The Roots Uitzendbureaus (adres: Kerkenbos 10-21, 6546 BB Nijmegen. De directie laat jou binnen 30 dagen na ontvangst van je bezwaar weten of, en zo ja, op welke wijze wij aan jouw bezwaar tegemoet zullen komen.

Privacy
Artikel 17.
De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring. Zie ook ons cookiebeleid.

Toepasselijk recht
Artikel 18.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Wijzigingen
Artikel 19.
The Roots Uitzendbureaus heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.